Játékszabályzat

I. Játékosi számlákkal történő visszaélések

1.§ Több játékosi számla használata (multi)

Egy fizikai személynek szerverenként egy játékosi számlája lehet. Akiről felfedésre kerül, hogy több karakterrel rendelkezik, az automatikusan kizárásra kerül a játékból. Kiemelt jelentőséggel vannak figyelve a jogtalan előnyszerzés céljából regisztrált karakterek (úgy mint: aranyszerzés, támadások számának növelése, klántömörülés)

/az esetleges méltányolható körülményekről a szerver szerint illetékes Game Operátort kell tájékoztatni a jegyrendszeren keresztül, hogy mik ezek az esetek, azokról bővebb felvilágosítás az "Állandó Multi Bejelentések Információi" között érhetőek el, ugyanis ebben az esetben a multiengedéllyel rendelkező karakterekre nem vonatkozik a fent említett rész/

Értelmező rendelkezés:

Ha ugyanazon IP címről, ugyanazon a szerveren kettő vagy több karakter van játékban, az multinak minősül. A multi csak akkor nem tiltott, ha megfelelő indoklás mellett a jegyrendszerben bejelentést tettek a karakterek használói és ezt a TGO/GO/SGO engedélyezte (bejelentési kötelezettség + engedélyezési eljárás vége)! A bejelentés és engedélyezés elmaradása esetén az összes karakter kitiltható az azonos IP-ken! A szabályok szerint bejelentett és engedélyezett multi nem azt jelenti, hogy más szabályszegés esete miatt a karakter nem tiltható! Sőt! Ha még egy bejelentetlen karakter jelenik meg azon az IP címen, a már engedélyezett karakterek ismét tilthatóvá válnak!

2.§ Számlamegosztás

Egy játékosi számla több fizikai személy által történő használata tilos és a játékból történő azonnali kizárást vonja maga után

Értelemező rendelkezés:

Ha a karaktert több fizikai személy használja, az számlamegosztásnak minősül! Ideértendőek a más személytől való belépések a játékba, ha az adott fizikai személy is játszik ugyanazon a szerveren, továbbá még a közösségi helyekről való belépések: kollégiumok, netkávézók stb. Ezen szabályok alól – csak méltányolható indoklás mellett – TGO/GO/SGO adhat írásban felmentést! Aki az engedély megérkezése előtt pl. belép máshoz, az érintett karakterek végleg kizárásra kerülnek a játékból!

3.§ Karakter eltulajdonítása

Akiről bebizonyosodik, hogy az általa használt játékosi számla "jogtalan elsajátításból" származik, azzal szemben azonnali retorzióként, kitiltás várható a magyar BiteFight összes szerverén. Ezen intézkedés kiterjedhet a fórumra és a chatre is.

Értelmező rendelkezés:

Jogtalan elsajátítás alatt érthető a karakter valós tulajdonosától történő jelszó-kicsalás, jelszavának feltörése, vagy bármi más olyan eset amikor az eredeti tulajdonos akarata ellenére kerül más kezelésébe a karakter. A fenti tények megvalósulását a GO eljárásnak a feladata bizonyítani.

4.§ Karakterrel való kereskedelem

A karakter nem képezheti adás-vétel tárgyát valós anyagi vonzattal. (pénz és PK, vagy más játékbeli pluszokat adó valós pénzen vett bónusz akár ebben a játékban, akár más játékban). Ezen szabály megsértőivel szemben azonnali kitiltás várható szankcióként!

Értelmező rendelkezés:

Pénzért vagy pk-ért történő karakter adás-vétel, vagy annak kísérlete (karakterlapon, a játék belső levelezési rendszerében) tiltott és mind a két esete szankcionálandó.

5.§ Virtuális tárgyak valós anyagi vonzat fejében történő adás-vétele.

A játékban használt fegyverek és egyéb más virtuális használati tárgyak nem képezhetik valós anyagi vonzat fejében (pk) történő adás-vétel tárgyát! Az ilyen esetnek nem csak a megvalósulása, de az arra való felhívás karakterlapon vagy belső üzenetben, is végleges kitiltást vonhat maga után!

Értelmező rendelkezés:

Minden játékosi számla egy konkrét fizikai személyhez köthető, így mindenkinek magának van arra lehetősége, hogy használati tárgyat vegyen pokolkristályét és ezáltal pénzért. Az egymás közötti adás-vétel fent említett formája tilos! A szankció mértékéről az eljáró Game Operator rendelkezik!

 

II. Hibahasználatok

1.§ Hiba használata (bug using)

Hibák, rendellenességek és a Bitefight programozásában jelentkező bug-ok használata előnyszerzésre, továbbá azon speciális karakterek használata amely alkalmas arra, hogy keresést vagy támadást akadályozza tilos és a kihágás súlyosságától függően 1 nap eltiltástól a véglegesig terjedhet. Ennek a mértékének a megállapítása az eljáró Game Operator feladata. A játékosok számára a jegyrendszeren keresztül lehetőség nyílik az esetlegesen felfedett hibák team felé történő továbbítására.

2.§ A játék normális működésének a zavarása

Bizonyos telepített programok és módszerek indokolatlan forgalmat okozhatnak a játék szerverén, melyek zavarhatják vagy gátolhatják a játék működését. Kiemelendő jelentőséggel bír az automatikus és félautomatikus scriptek használatának tilalma, melyek befolyásolhatják a játék adatbázisát vagy játék utasításokat adhatnak ki. Az ilyen módszerek használata tilos és végleges kitiltást von maga után!

A szolgáltató fenntartja a jogot az okozott kár és az Adminisztrátori költség visszakövetelésére.

Értelmező rendelkezés:

Ebbe a szabálysértési körbe tartoznak a támadás és portyázás segítő programok, ezek használata esetén a fent leírt módon végleges kitiltás eszközölendő a felhasználóval szemben, lévén, hogy az ilyen meg nem engedett módszerek súlyosan sértik a játékon belüli "fair play"-t.

3.§ Reklámozás

A játékban történő reklámozás minden formában tilos. Reklámnak minősül minden olyan link, ami nem szórakoztatás céljából (pl. youtube.com), hanem más játékok elérését tartalmazza vagy egyéb üzleti jelleggel bírnak. Ez alól csak a Gameforge GmbH. saját játékai bírnak kivétellel. Ezen szabály megszegőivel szemben a szankció akár 14 nap kitiltás is lehet!

A reklámozás kiemelten súlyos esetének minősül a piramis játékok és valós életbeli pénzszerzési lehetőségek reklámozása. Az ilyenek felfedése esetén azonnali kitiltás a szankció!

Értelmező rendelkezés:

Minden olyan oldal reklámozása, amely közvetlen pénzszerzési lehetőségre, és ezáltal pk szerzésre biztosít lehetőséget, tilos és a fent említett szankciók kiszabását eredményezi!

4.§ Karakterlap széthúzása

A karakterhez tartozó "RPG leírás" olyan módon történő széthúzása, hogy az alkalmas legyen a játékélmény zavarására (ha a leírásban foglalt tartalom alapján súlyosabb szabálysértés nem valósul meg) 1-től 3 napig tartó kitiltást vonhat maga után, illetőleg a leírás azonnali törlése foganatosítandó.

Értelmező rendelkezés:

Ezen szabálysértés első sorban olyan módon valósítható meg, hogy egy játékos szándékosan – sokszor értelmetlen karaktersorozatokat használva – horizontális és/vagy vertikális irányban széthúzza a karakterének RPG leírását, és ezzel kis mértékben zavarja az őt megtámadni kívánó más felhasználók játékélményét. Fontos kiemelni, hogy ha súlyosabb szabálysértés is megvalósul (pl: negatív megjelenítés vagy trágár tartalom), akkor az ezekhez rendelt szankciót foganatosítja az eljáró GO.

 

III. Támadásokkal történő visszaélések

1.§ Zúzás

A megengedett támadások száma: 24 órán belül 5 támadás még megengedett. Nem számít, hogy fajvadászatról vagy bérencharcról van-e szó.

A zúzás 24 órája a mindenkori naptári nap, tehát az adott naptári nap 0:00:00-tól 23:59:59-ig tart.

A büntetési tételek a kihágás számától függően a következőképpen alakulnak:

Első alkalom: 5 nap ban Második alkalom: 7 nap ban Ezt követő minden további alkalom: 7 nap ban

2.§ Akadályozás

A zúzásban meghatározott támadások mértékének 3X-osa 96 órán belül még megengedett, a tizenhatodik támadás már akadályozás.

A szankció mértéke megegyeznek a zúzás szabálysértésével.

A szerver szint szerint TOP 50-es besorolású karakterek tekintetében ez a szabály nem él!

Értelmező rendelkezés:

A zúzáshoz hasonlatosan itt is konkrét számokban van meghatározva a szankció mértéke, így ha "szabálysértés áldozatává" válunk szintén élhetünk a feljelentés lehetőségével. A 96 óra naptári napban értendő.

1/2.§ Kiegészítés:

A zúzás és akadályozás szabálysértésébe nem számítanak bele a "Kínok Házában" elszenvedett, illetőleg indított támadások. Ezeket az eljáró GO megfelelőképpen el tudja különíteni a keresővel indított támadásoktól, ennek megfelelően az ilyen jellegű bejelentések figyelmen kívül hagyandóak, valamint súlyosabb esetben jogtalan feljelentésnek minősülnek.

 

IV. A játék belső levelezési rendszerén belüli, továbbá karakterlapokkal való visszaélések

1.§ Trágárkodás

Mindennemű olyan írott formában történő megnyilvánulás amely alkalmas arra, hogy a másik félben megbotránkozást keltsen, tilos és 1 naptól 7 napig szankcionálható. A szankció mértékének megállapítása minden esetben az ügyben eljáró Game Operator feladata. Ha esetlegesen egy játékos többszöri alkalommal került már kitiltásra ezen szabálysértés miatt, akkor a kitiltás mértékének felső határa 35 nap is lehet!

Mivel a játék hivatalos nyelve magyar, így a teljes egészében külföldi nyelven írt trágár tartalmak soron kívül 35 nap kitiltást vonnak maguk után!

Értelmező rendelkezés:

Sértésnek minősülhet bármilyen nem hétköznapi kijelentés, amit a feljelentő sértésnek érez. Az ilyen jellegű üzenetek illetőleg karakterleírások jelentésére a játékon belül adódik lehetőség a "Jelentés" gomb használatával. A más módon történő megnyilvánulás bejelentésére a továbbiakban is a Jegyrendszer áll rendelkezésre. Mivel az bitefight.hu hivatalos nyelve magyar, így a külföldi nyelvek bármelyikének a fent leírt módon történő használata kiemelt szabálysértésnek minősül.

2.§ Trágár karakternevek használta

Bárminemű olyan módon történő elnevezése a karakternek amely trágár tartalommal bír, vagy egy másik adott játékos egyértelmű negatív módon történő megjelenítését szolgálja 1 naptól 14 napig történő kitiltással szankcionálandó. Az ilyen karakterek nevei Game Operátori eljárás alatt átírásra kerülnek a kitiltás mellett.

3.§ Zsarolás, megtévesztés, törvénybe ütköző magatartás

Zsarolások és fenyegetések a játékosok valós, fizikai (nem virtuális karakter) személye ellen a kihágás súlyosságától függően 5 napos eltiltástól a végleges kitiltásig büntetendők. A játékban szexuális témájú linkek, faji, vallási előítéletek terjesztése, önkényuralmi jelképek használata, a közízlést sértő megnevezések használata és hasonló jellegű leírások, üzenetek, nevek, írása tilos!

Tilos továbbá másik játékost bármilyen módon adott tevékenységek végrehajtására kötelezni, ami a játékos akarata ellen való. Például felszerelés minimál áron való eladása.

A szankciók mértékének megállapítása minden esetben az eljáró Game Operátor feladata!

Értelmező rendelkezés:

Minden olyan megnyilvánulás, amely alkalmas arra, hogy a másik félben félelmet, vagy általa nem kívánt cselekményt eredményezzen, tilos és azonnali kitiltást eredményez, itt elsősorban nem a karakterek, hanem a valós fizikai személyhez intézett fenyegetésekről van szó!

4.§ Spam

Tilos kéretlen leveket küldeni a játékban! A sorozatos kéretlen levél 3 nap kitiltással büntetendő! Különösen tilos az olyan tartalmú levelek elküldése, ami arra irányul, hogy valaki a játékban tegyen, ne tegyen vagy tartózkodjon valamilyen cselekedettől (ez a fenyegetés kategóriájába is beleillik). A feljelentő egy ilyen jellegű feljelentés esetén köteles minden olyan körülményt (kép, és elmondás) az eljáró Game Operator rendelkezésére bocsátani, ami az érdemi döntést elősegíti. Aki ezt nem teljesíti, azzal szemben a "jogosulatlan feljelentés" esete áll fenn.

Értelmező rendelkezés:

SPAM-nek minősül a sorozatos MNT-re való felhívás, vagy bármilyen játékbeli cselekedetre való folyamatos felhívás! 2 ilyen levél után már a harmadik spamnek minősül! Ez utóbbi szabály arra vonatkozik, hogy játékban mindenki a szabad akaratának megfelelően viselkedik. Támadhat, vehet/eladhat tárgyakat a piacon etc. Aki ebben a jogában fenyegetéssel korlátozza az 7 nap kitiltással büntetendő!

5.§ Játékosi számla jelszavának "kéregetése"

A fent megvalósuló eset felfedés esetén azonnali kitiltás von maga után!

6.§ Negatív megjelenítés

Tilos más játékosok és klánok neveinek negatív színben való feltüntetése a karakterlapon. A szabályt sértőkkel szemben 1-tól 3 napig terjedő szankció alkalmazható.

Értelmező rendelkezés:

Tilos kritizálni, még célozgatni is más karakterre/klánra vagy az azt használó fizikai személyre! Negatív kritikának számít, ha valaki a nyertes csatáját teszi ki, hisz a másik fél a vesztes oldalon van!

7.§ Barátkérvényben történő levelezés

Fent említett eset, tilos és az eset körülményeitől függően 1 nap kitiltástól 5 napig terjedhet a szankció, ha súlyosabb szabálysértés nem valósul meg.

 

V. Eljárási szabályok, változtatások, visszafizetések rendelkezései

1.§ Alaptalan (jogosulatlan) feljelentések

Az olyan ügyből kifolyólag született feljelentések miatt, ami kizárólag a szabályzat egyértelmű nem ismerete miatt születnek meg 1 nap kitiltás adható. Ezen intézkedés feladata az eljáró Game Operátorok szükségtelen leterheltségének az elkerülése, és a szabályok megismerésének a "kényszere".

2.§ Visszafizetés

Abban az esetben, ha a játékos hátrányba kelül programozási hiba, kezelési hiba vagy a Bitefight csapat hibájából, a játékos nem követelheti vissza karakterének a hiba ill. a hátrány megjelenése előtti állapotát. Abban az esetben, ha a játékos megpróbálja a GO által meghozott döntést megkerülni és más GO-val kapcsolatba lépni jogtalan előnyszerzés, vagy egy esetleges szankció megkerülés végett, akkor azonnali hatállyal kitiltandó a játékból, indokolt esetben a fórumról és a chatről is. Ezen eset alól természetesen kivételt képez a Super Game Operátor-ral való kapcsolatba lépés.

3.§ Kizárás a játékból

Ezeknek a szabályoknak bármilyen megszegése ahhoz vezethet, hogy a játékosi számlát kizárják a játékból. A szabályszegés súlyosságától függően a büntetést kiterjeszthetik minden BiteFight szerverre és esetleg további szolgáltatásra, amit nyújt a BightFight, mint például a hivatalos Bitefight fórum vagy a kapcsolódó IRC csatornák.

Jelen szabályzattal együtt érvénybe lép a "visszahatás elve" amelynek értelmében a fórumon és a kapcsolódó IRC csatornákon elkövetett szabályszegésekért mellékbüntetésként a játék valamennyi szerveréről is tiltható a felhasználó. Ezen szankciók mértékének megállapítása a szerver szerint illetékes SGO, továbbá a GA feladata.

A Bitefight Team tagjai egyetértenek abban, hogy a bántó, sértő tevékenységekkel szemben a legjobb tudásuknak és hitüknek megfelelően járnak el. A Bitefight csapat első sorban a játékosok érdekeit hivatott segíteni és érvényesíteni, amit minden nemű ellenszolgáltatás nélkül végez, ennek tudomásul vételét kérnénk mindenkitől.

4.§ Változtatások a szabályokban

A játékszabályok általánosan nem változnak, de a fejlesztések következtében a játékban keletkező változások miatt az üzemeltető és a BiteFight csapat fenntartja a jogot a szabályzat szükséges mértékű módosítására.

5.§ Feljelentésekre vonatkozó szabályok

A feljelentések és bejelentések megtételére a Jegyrendszeren keresztül nyílik lehetőség, ami ezen a linken keresztül érhető el: (a kitöltése értelemszerű)

support.bitefight.hu/

Csak és kizárólag az ebben a formában beérkezett feljelentések kerülnek elbírálásra! A játék belső levelezési rendszerében való visszaélések elbírálásához szükséges az üzenet ún. "jelentése", és ezáltal az eljáró GO számára történő láthatóvá tétele! Ezt nem helyettesíti a jegyrendszeren belül küldött kép, vagy a belépési adatok közlése!

6.§ Fellebbezésre vonatkozó szabályok

Egy esetleges kitiltással kapcsolatos fellebbezési kérelem bejelentések megtételére szintén a Jegyrendszeren keresztül adódik lehetőség. Fontos, hogy csak és kizárólag akkor kérj állásfoglalást a szerver szerint illetékes Super Game Operátortól, ha biztos vagy benne, hogy a Game Operátor hibás döntést hozott, ellenkező esetben a jogosulatlannak tekinthető a bejelentés.

A játékosok ügyeinek utolsó kezelője az SGO. Az adminisztrátoroknak nem feladata a játékosokkal történő közvetlen kapcsolattartás, így egy fellebbezés elbírálásánál az SGO állásfoglalása az irányadó.

Büntetési tételek

Hozzáférés megosztás – végleges kitiltás

Szabálytalan Multizás – végleges kitiltás

Hiba-használat – végleges kitiltás

Script-használat – végleges kitiltás

Zúzás – 5 nap ban (Visszaesők valamint túlzott mértékű támadás esetén a GO adhat szigorúbb büntetést a kiszabható maximális büntetés 14 nap ban.)

Akadályozás – 3 nap ban (Visszaesők valamint túlzott mértékű támadás esetén a GO adhat szigorúbb büntetést maximálisan kiszabható büntetés 14 nap ban.)

Karakter ideiglenes gondozása alatt elkövetett szabálysértés – A szabályt megszegő gondozó karaktere 7 nap bant kap.

Sértő nevek és üzenetek: sértő, trágár karakter név – 3 nap ban trágár üzenet – 3 – 7 napig terjedő ban (levél tartalmától függően durvább hangvétel esetén , mindig a GO dönti el a mértékét a maximálisan kiszabható büntetés 7 nap ban)

Valós életbeli fenyegetés, család fenyegetés, stb. – végleges kitiltás

Hozzáférés eladása – végleges kitiltás

Sértő klán nevek (a klán nevéért és leírásáért a klán alapítója a felelős) – 3 nap ban

"Forgalom cserélő oldalak" használata -végleges kitiltás

Jogosulatlan feljelentés – 1 nap ban.
Ez az 1 napos ban csak azoknak jár, akik úgy jelentették fel játékostársukat, hogy egyértelműen látszik a szabályokból, hogy a feljelentés nem jogos. Kétes esetben, ahol a GO-nak kell döntenie hogy jogos vagy nem a feljelentés, nem jár a ban.

Részletesebben itt olvashatsz a régi BiteFight szabályokról, frissítésekről: BiteFight információk